เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารการชำระเงิน ( Pay in Slip )
พร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของท่านด้วยค่ะ

**หมายเหตุ : ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น**